Škody způsobené zimou a pojištění

Pojištění nemovitosti proti nejrůznějším škodám je vcelku běžné. Určitá specifika přinášejí zimní podmínky, kdy může dojít ke škodám na majetku vinou sněhu, ledu, mrazu či námrazy. To jsou rizika, proti kterým se lze pojistit, ale také se jim preventivně bránit. Škody vzniklé v zimě lze rozdělit do několika skupin:

Vodovodní škody

Vlivem náhlých výkyvů teplot a kvůli mrazům dochází často k prasknutí vodovodního potrubí, což bývají nejčastější pojistné události v zimě. Těmto škodám je však možné předejít včasnou a řádnou údržbou. Pokud například opouštíte dům nebo chalupu na více než tři dny, je dobré celý vodovodní systém vypustit a uzavřít přívody vody. Druhou možností je doplnit do topného systému nemrznoucí směs.

Škody způsobené prasklým vodovodním potrubím se sice řeší pojištěním domácnosti a nemovitosti, ovšem je třeba počítat s tím, že při vyřizování škodní události bude pojišťovna zkoumat, zda a jakou zimní přípravu poškozený provedl a jaké panovaly klimatické podmínky.

Polámání stromů vlivem námrazy a sněhu

Z pojištění nemovitostí, případně z havarijního pojištění vozidla lze uplatňovat škodu vzniklou pádem stromů a větví vinou námrazy nebo těžkého sněhu. Z pojištění občanské odpovědnosti můžete uplatnit škodu vzniklou pádem stromu či větve z vašeho pozemku na cizí pozemek, kde poškodí majetek. V těchto případech je rovněž třeba předvídat a při nepříznivém počasí například přeparkovat své vozidlo jinam než pod strom.

Pád sněhu a rampouchů se střech

Při těchto událostech platí odpovědnost majitele budovy, který je povinen se o svou nemovitost řádně starat. Pokud by došlo ke škodě tímto způsobem, bude pojišťovna zkoumat, zda majitel něco nezanedbal a zda mohl takový vývoj předpokládat.

Nedodrží-li klient všechny své povinnosti a dojde-li ke škodě, může nárokovat náhradu pro poškozeného z pojištění odpovědnosti majitele objektu. Také poškozený by měl prokázat, že postupoval opatrně a dodržel všechny bezpečnostní zásady.

Úrazy na zledovatělém chodníku

Za „závady ve schůdnosti“ odpovídá podle zákona o pozemních komunikacích vlastník, což je většinou obec, resp. město. Pro tyto případy mohou vedení obcí uzavřít pojištění odpovědnosti. I zde platí, že chodec se musí chovat opatrně, rozumně a předvídat zhoršené podmnínky. Stejně jako například řidič, musí se i chodec chovat přiměřeně okolnostem.