Investovanie vs. obchodovanie

Investovanie vs. obchodovanie. Narastajúcim záujmom o investovanie počas krízy covid-19 sa tieto pojmy u investorov často zamieňajú. Najhlavnejší rozdiel týchto často zamieňaných pojmov je v časovom horizonte budovania bohatstva. Kým pri investovaní je pre zisky dôležitý strednodobý a dlhodobý horizont, pri obchodovaní je to krátkodobý horizont.

Investovanie

Investovaním sa buduje bohatstvo dlhodobo prostredníctvom kúpy a držania aktív. Investor sa zameriava na sledovanie toho, ako bude aktívum rásť dlhodobo a snaží sa profitovať z jeho rastúcich cien. Zvykne tak držať aktíva mnoho rokov alebo dokonca aj desaťročí. 

Pre investora investujúceho dlhšie, je vhodnejšie zamerať sa na investície, ktoré očakávajú vyšší rast. Platí však, že čím vyššiu návratnosť investície očakávame, tým vyššie riziko je s ňou spojené. 

Ak investor investuje počas kratšieho časového horizontu, mal by byť konzervatívnejší, aby predišiel riziku nedosiahnutia svojich finančných cieľov. Takéto riziko sa vyznačuje možnosťou, že skutočné výnosy danej investície budú odlišné od očakávaných výnosov. 

Štýly investovania

  1. Aktívne investovanie – investor do svojho portfólia nakupuje a predáva cenné papiere preto, aby prekonal investičný benchmark index v priebehu času. Napríklad: nákup 30 jednotlivých akcií preto, aby prekonal index S&P 500.
  2. Pasívne investovanie – investor sa prispôsobuje výkonnosti trhu alebo benchmark indexu v priebehu času bez výberu jednotlivých cenných papierov do svojho portfólia. Napríklad: investovanie do fondov, ktoré sú založené na benchmarkoch (ETF, indexové fondy). 

Ak máte záujem o pasívne investovanie do ETF tak si prečítajte Finax recenzie

Obchodovanie

Obchodovanie predstavuje krátkodobejšie budovanie bohatstva a kratšie držanie aktív, ale o to aktívnejšie oproti investorom. Ich stratégia na dosiahnutie profitu z krátkodobých pohybov cien sa vyznačuje nákupom a predajom cenných papierov alebo nákupom a predajom kryptomien v priebehu týždňov, dní, ale aj hodín. 

Obchodníci sa zvyknú zameriavať na zistenie smeru, ktorým sa cena aktíva bude uberať a dosiahnuť zisk práve z tohto cenového pohybu. Na obchodovanie je potrebné vyhradiť si aj viac času ako na investovanie, pretože obchodník je nútený sledovať vývoj na trhu, pričom investor kúpi akciu a vývoj sledovať nemusí.

Štýly obchodovania

  1. Skalpovanie – obchodník sa snaží dosahovať malé zisky opakovane. Pozícia sa drží iba niekoľko minút, možno aj menej. Na známej stránke eToro takto obchodovať nie je dovolené.
  2. Denné obchodovanie – obchodník otvára a zatvára pozície počas jedného dňa. Tým, že sa uzavrie obchod pred uzavretím trhu, riziko prijatia zlých správ cez noc sa znižuje. 
  3. Pozičné obchodovanie – profitovanie je možné z dominantných cenových trendov. Dlhodobejším pohybom ceny aktíva jedným smerom tak vzniká trend.
  4. Swingové obchodovanie – zameriavanie sa na väčšie cenové pohyby viac, ako identifikovanie začiatku a konca cenového trendu. Časový horizont na držanie pozície môže byť od niekoľkých dní, až po niekoľko týždňov.

Hlavné rozdiely medzi investovaním a obchodovaním

InvestovanieObchodovanie
Časový horizont budovania bohatstvadlhodobýkrátkodobý
Profitovanie z cien aktív:rastúcichrastúcich aj klesajúcich 
Potreba voľného času menej časuviac času
Zameriavanie na:akcie, ale aj ETF, zlato, striebro, kryptomeny (Bitcoiny, Ethereum .. najvýkonnejšie kryptomeny v roku 2021)volatilnejšie triedy aktív (akcie, indexy, meny, komodity a kryptoaktíva)
Výskum a analýzafundamentálna analýzatechnická analýza
Rizikátrhové a špecifické rizikoriziko volatility a pákového efektu

Tip: kryptomeny viete nakúpiť aj cez slovenský startUp Fumbi

Výskum a analýza

Ak sa pozrieme detailnejšie na výskum a analýzu, aj v tejto oblasti existujú rozdiely medzi investormi a obchodníkmi. Fundamentálna analýza, na ktorú sa zameriavajú viac investori, sa vyznačuje preskúmaním informácií o aktíve, kde cieľom je rozhodnutie o kúpe alebo predaji daného aktíva.

Investorovi môžu pomôcť k rozhodnutiu o nákupe akcie napríklad tieto informácie: nedávny rast tržieb a zisk spoločnosti, súvaha, potenciálne hrozby konkurentov a tiež aj to, aké ekonomické pozadie má daná spoločnosť.

V prípade technickej analýzy, ktorá je bližšia obchodníkom, sa predpovedá, aké budú cenové pohyby aktív pomocou skúmania cenových grafov, analyzovania trendov, vzorov a ukazovateľov. Vďaka historickým pohybom cien je možné predpovedať budúce pohyby cien.

Riziká investovania a obchodovania

Investori musia podstupovať počas investovania trhovému a špecifickému riziku. Trhové riziko hovorí o poklese hodnoty celého trhu. Špecifickým rizikom je pokles hodnoty konkrétneho aktíva. Znížiť toto riziko je možné prostredníctvom diverzifikácie, t. j. rozloženia peňazí do viacerých rôznych investícií.

Obchodníci si musia byť vedomí existenciou rizika volatility a rizika pákového efektu. Riziko volatility sa vyznačuje krátkodobými cenovými výkyvmi. Riziko pákového efektu je spojené s tým, že sa využíva pákový efekt, ktorý na jednej strane môže priniesť zisky, avšak môžu sa kvôli nemu zväčšiť aj straty.

Ktorá možnosť hromadenia bohatstva je lepšia?

Neexistuje odpoveď na to, či je lepšie investovanie, či obchodovanie. Závisí od jednotlivca, aké sú jeho finančné ciele, aké množstvo času chce venovať investovaniu alebo obchodovaniu, aká je jeho výška kapitálu a pod.